Privacyverklaring

Goudsmid en keramiste Erica Schram hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring staat heldere en transparante informatie over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goudsmid en keramiste Erica Schram houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens door geef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze wil respecteren.

Goudsmid en keramist Erica Schram is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Erica Schram
Koppenberg 12
9700 Oudenaarde
Telefoon: 0476 310 165
E-mail: schram.erica@gmail.com

Waarom persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Goudsmid en keramiste Erica Schram verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het bijhouden van een cliëntenregister
 • Het versturen van documenten, via post of per mail (bijvoorbeeld uitnodigingen, antwoord op vragen, ontwerpen, offertes enz.)
 • Het voldoen aan de vereisten voor het aankopen en/of transformeren van oud goud
 • Het versturen van een nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslaan, verzamelen, verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens:
 • Naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, kopie identiteitskaart (enkel voor transformatie of aankoop oud goud)

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Beveiliging van gegevens

Goudsmid en keramiste Erica Schram beveiligt uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking door deze enkel beschikbaar te houden voor mijzelf voor de boven genoemde doeleinden. Ik maak gebruik van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je hiervoor contact met mij kan opnemen. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het gebruik van cookies

Ik maak geen gebruik van cookies. Om mijn communicaties te ondersteunen heb ik een deel van mijn informatie verankerd in sociale mediakanalen zoals Facebook, Google+, LinkedIn en maak ik gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. Deze kanalen kunnen cookies bevatten van deze websites en digitale platformen en wij controleren deze niet. U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies, via deze websites kan u zich desgewenst ook uitschrijven.

Wijziging privacyverklaring

Goudsmid en keramiste Erica Schram kan haar privacyverklaring aanpassen en zal deze aankondigen via haar website. Ik raad u dan ook aan deze privacy verklaring van tijd tot tijd na te lezen als u mijn website bezoekt. De laatste wijziging gebeurde op 30 oktober 2018.